PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
їЮФ аРЧФХЫШ
سهامداران عمده
سهامداران فعال
تغییر سهام سهامداران
їРЧШ ФХЩЭЮбв
اطلاعات سهامداران سهامداران فعال  
سهامداران فعال
ёЬХ °ЪжШЮЭХа ±аЮЩ ЭР РЪжШШвХ їаЮЬХЭШ
63380098535169030,Neyshabour S. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 2152551 9000
49188729526980541,Spahan Naft Sherkat Gorooh ptrooshimi taban frda-Sahami eam- 913760000 150000
34641719089573667,Daroupakhash I. Sherkat Sarmayeh Gozari sbatamin-Sahami eam- 2019534 -50000
62786156501584862,Paksho Sherkat mdirit Sarmayeh arin tdbir-Sahami khas- 12517940 4160
57086055330734195,Razi P. Glasses ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 6477065 -578507
69090868458637360,Iran Darou Sherkat Sarmayeh Gozari albrz-Sahami eam- 4159698 -50000
39116664428676213,Loabiran Sherkat Sarmayeh Gozari dliran pars-Sahami khas- 1591347 92447
67690708346979840,Sand Foundry Sherkat Sarmayeh Gozari dliran pars-Sahami khas- 478717 5000
11773403764702778,Insurance Inv. Sherkat Sarmayeh Gozari dliran pars-Sahami khas- 51929975 173386
23086515493897579,Ghadir Kh. L. Sherkat Sarmayeh Gozari dliran pars-Sahami khas- 6217300 70000
50185721305191887,Iran Radiator Sherkat bimh ma-Sahami eam- 2750000 -50000
7483280423474368,Iran Tractor F. Sherkat sbamihn 7376733 37831
63917421733088077,Tejarat Bank Sherkat frooaliajhgnoo-Sahami khas- 1576094797 13323531
59486059679335017,Petro. Inv. Sherkat Taavoni m.k.s.m oozart bhdasht oodrman amoozsh p 40820546 50000
15826229869421585,Niromohareke M. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 629000 700
67059303301834130,Iran Khodro D. Sherkat Sarmayeh Gozari smnd-Sahami khas- 2581984576 903098
67690708346979840,Sand Foundry ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1325040 -25100
54676885047867737,Pars Tousheh Sherkat Sanati pars khzr-Sahami eam- 52439705 -2000000
31791737198597563,Kh. Pegah Dairy ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1030000 20000
29758477602878557,Tamin Daroo Sherkat tooseh oomdirit Sarmayeh sba-Sahami khas- 54249608 5229545
44153164692325703,Goltash Sherkat mdirit snet shooindh tooseh snaie bhshhr-s kh- 168420996 1000
20865316761157979,Arak M. Mfg. Sherkat Sarmayeh Gozari Sarmayeh gstrshnd-Sahami khas- 27744439 -700001
34032872653290886,Pak Dairy Sherkat madrtkhssi mali ooSarmayeh Gozari sina-Sahami kh 10908900 310725
56324206651661881,R. Mill Prod. Sherkat shin kish Sahami khas 16745094 54
12387472624849835,Osvah Pharm. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 4081578 1320
10120557300120078,Sahand Rubber Sherkat Sarmayeh Gozari snaie shimiaii zrin prshia-s kh- 1746001 8149
37631109616997982,Khoy Sugar Co. sndoogh Sarmayeh Gozari mshtrk boorsiran 730806 -5000
15826229869421585,Niromohareke M. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 499106 75706
2589887561569709,Zamyad Sherkat Gorooh mali mlt-Saham eam- 54189580 1521991
63481599728522324,Shahed Inv. moossh andookhth shahd 1260638293 100000
35158826900216508,Piazar Agro. Sherkat rah gshatjart azrbaijan-bamsئoolit mhdood- 1028301 -60483
15039949673085566,Pardis Invsetment Sherkat Sarmayeh Gozari pooia-Sahami khas- 8384789 9000
28809886765682162,North Drilling Sherkat Sarmayeh Gozari tamin ajtmaei niroohai Mosallah-s 147542731 10000
44967158778304588,Sabet Khorasan ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 8455765 -807303
61506294208022391,I. Pegah Dairy ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 880481 13008
2328862017676109,Sepah Inv. bank saman-Sahami eam- 48300000 11872
35158826900216508,Piazar Agro. Sherkat tjart koolak tbriz-Sahami khas- 1817725 4000
57086055330734195,Razi P. Glasses ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 3706002 -1341420
67206358287598044,Hamadan Glass Sherkat bimh saman-Sahami eam- 13708836 370000
32821908911812078,Zar Spring ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 5620300 74782
37631109616997982,Khoy Sugar Co. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1055416 -20000
18401147983387689,Pars Minoo Sherkat khdmat mali oomdirit mein azadgan-s.khas- 18891980 -10000
22086876724551482,Motogen Sherkat Sarmayeh Gozari ghdir-Sahami eam- 362333880 181166940
40808043719554948,Iran Fold Sherkat Sarmayeh Gozari ghdir-Sahami eam- 652257139 147638
26997316501080743,Shargh Cement ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 19204542 35778
54676885047867737,Pars Tousheh Sherkat Sarmayeh Gozari kooshapishh-Sahami khas- 293721563 2000000
9536587154100457,Pasargad Bank moossh hmiari koosr 870144847 -1027066
22086876724551482,Motogen Sherkat noordarian foolad-Sahami khas- 160353488 75000000
65999092673039059,DPI ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 18158158 8008
43622578471330344,Sobhan Pharm. Sherkat Sarmayeh Gozari aetlaءalbrz-Sahami eam- 6146111 1731
71744682148776880,Ind. & M. L. Sherkat Sarmayeh Gozari tdbirgran atih Iranian-sha 20246177 40050
7183333492448248,Daroupakhsh Sherkat Sarmayeh Gozari darooii tamin-Sahami khas- 447558750 12791
63380098535169030,Neyshabour S. Sherkat Sarmayeh Gozari danaian pars-Sahami eam- 2593449 10000
1358190916156744,Azarbayjan Inv. Sherkat ksht oosnet piazr-Sahami eam- 2039812 10000
67690708346979840,Sand Foundry Sherkat gstrsh Sarmayeh Gozari Iranian-Sahami eam- 675478 -41097
35158826900216508,Piazar Agro. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 350940 940
63380098535169030,Neyshabour S. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1209818 500
22086876724551482,Motogen 34Xsbd-ban00628-bank parsian-Sahami eam- 44147663 22138915
22215980602177059,Sakht Ajand Sherkat tooseh karafrini dliran pars-bamsئoolit mh 8907392 756
35158826900216508,Piazar Agro. Sherkat Sarmayeh Gozari tooseh azrbaijan 4866602 3000
44967158778304588,Sabet Khorasan moossh khirih bit alrza-e- 13205489 -1000000
43781018754867729,Fars Chem. Ind. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1822998 10171
27952969918967492,Etebari Iran Co Sherkat aiman tjart rooshn 10007453 120000
49831372632909204,Tehran Chemical ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 62483941 1819
44967158778304588,Sabet Khorasan ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 11215300 -942625
11640540339380126,Abadan Petr. Sherkat Sahami bimh Iran 7701936 -94680
778253364357513,Mellat Bank sndoogh tamin atih Karkonan bank mlt 1723894035 6000000
35158826900216508,Piazar Agro. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1224000 1817
28325731560106431,Saipa Glass 2QXsbd-shrk03696-Sherkat Sarmayeh Gozari danaian pa 918053 25000
7483280423474368,Iran Tractor F. Sherkat Sarmayeh Gozari sndoogh baznshstgi Karkonan bank 8133500 250000
35158826900216508,Piazar Agro. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 371000 726
22086876724551482,Motogen ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 51750306 25787365
67690708346979840,Sand Foundry ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 373692 10000