PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
їЮФ аРЧФХЫШ
سهامداران عمده
سهامداران فعال
تغییر سهام سهامداران
їРЧШ ФХЩЭЮбв
اطلاعات سهامداران سهامداران فعال  
سهامداران فعال
ёЬХ °ЪжШЮЭХа ±аЮЩ ЭР РЪжШШвХ їаЮЬХЭШ
15521712617204216,F. & Kh. Cement Sherkat Sarmayeh Gozari siman tamin-Sahami eam- 504464476 -1150000
20946530370469828,Leasing Iran sndoogh Sarmayeh Gozari mshtrk dmasnj 8319727 25000
62258804563636993,A. I. S. D. bank di-Sahami eam- 1750000 49000
24085906177899789,Takceram ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 33775533 195000
24303422207378456,Kalber Dairy ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 4110810 -3000000
3863538898378476,Housing Inv. Sherkat Gorooh Sarmayeh Gozari bank mskn-Sahami eam- 1076345833 70000
3623921205367364,Damavand Min. Sherkat gstrsh snaie medni kaooh pars-Sahami khas- 15300000 10200000
2328862017676109,Sepah Inv. Sherkat Sarmayeh Gozari tooseh snaie medni amid-Sahami 142993436 15000
22560050433388046,Tamin Petro. Sherkat Sarmayeh Gozari tamin ajtmaei-s.e-bkhsh5 33694995498 10564998493
37204371816016200,Pension Fund Sherkat Gorooh tooseh mali mhraindgan-Sahami eam- 228879150 69695177
18401147983387689,Pars Minoo sndoogh Sarmayeh Gozari mshtrk boorsiran 30650472 50000
20946530370469828,Leasing Iran sndoogh Sarmayeh Gozari mshtrk boorsiran 12185918 27600
20253580805051293,Kaavian Steel ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 537820878 200000
56820995669577571,Lorestan Sugar ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1748751 -10000
3623921205367364,Damavand Min. Sherkat madrtkhssi mali ooSarmayeh Gozari sina-Sahami kh 6068346 4045564
12387472624849835,Osvah Pharm. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 4296659 23302
3623921205367364,Damavand Min. bniadmstzefan anghlab aslami 6238383 4158922
22560050433388046,Tamin Petro. Sherkat Sarmayeh Gozari tamin ajtmaei-s.e -bkhsh22 2499999996 1499999997
35158826900216508,Piazar Agro. Sherkat emran jlfa-Sahami khas- 3511018 2000
3623921205367364,Damavand Min. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1355854 971236
35158826900216508,Piazar Agro. Sherkat tjart koolak tbriz-Sahami khas- 1531700 2000
55897939403232751,Sarma Afarin ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1631147 -85374
49054891736433700,Dr. Abidi Lab. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 9740984 3736
41935584690956944,Iran Tire ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 3000000 -80000
63580313877463104,Iran Yasa Tire Sherkat Sarmayeh Gozari sndoogh baznshstgi kshoori-Sahami 27042468 -40531
8977369674477111,Negin Tabas L. Sherkat Sanati medni shmal shrgh shahrood-Sahami khas- 7392603 -66495
33931218652865616,Oil Ind. Inv. Sherkat Sarmayeh Gozari sndoogh baznshstgi nft Sahami khas 501150000 -550000
23441366113375722,Parsian Oil&Gas Sherkat Sarmayeh Gozari ghdir-Sahami eam- 10230113143 463292
22255783119783047,Razak Lab. Sherkat daroopkhsh-Sahami eam- 107098265 11170
22260326095996531,Tuka Trans. Sherkat Sarmayeh Gozari tooseh tooka-Sahami khas- 3838395 -169524
30765727085936322,Jaam Darou ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 3279484 14800
17834623106317041,Nasir Machine ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 2959043 -10000
22560050433388046,Tamin Petro. Sherkat aindh sazan rfah prdis-Sahami khas- 2955000000 985000000
64358061873294912,Iran Board ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 697236 1200
68488673556087148,Sepanta Sherkat Sanati toolidi spntaplimr-Sahami khas- 4054849 1308
57309221039930244,Ind. & Mine Inv ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 19235414 114321
55897939403232751,Sarma Afarin ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 1412028 3386
22560050433388046,Tamin Petro. moossh sndoogh bimh ajtmaei roostaئian ooeshair 467384527 155794842
49776615757150035,Ansar Bank Sherkat bank ghooamin-Sahami eam- 60850055 -1000000
28320293733348826,Saderat Bank Sherkat bank ghooamin-Sahami eam- 579286440 -7100000
70474983732269112,Pars Darou Sherkat Sarmayeh Gozari sbatamin-Sahami eam- 7499761 50000
7183333492448248,Daroupakhsh Sherkat Sarmayeh Gozari sbatamin-Sahami eam- 33783956 50000
15826229869421585,Niromohareke M. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 684168 25000
35158826900216508,Piazar Agro. Sherkat emran ersh prsa-Sahami khas- 1413815 2000
7711282667602555,Shazand Petr. Sherkat Sarmayeh Gozari Gorooh tooseh mli-Sahami eam- 606238184 1374
17528249960294496,Tosee Melli Inv Sherkat Sarmayeh Gozari Gorooh tooseh mli-Sahami eam- 249156306 5100
29758477602878557,Tamin Daroo Sherkat tooseh oomdirit Sarmayeh sba-Sahami khas- 116229442 321680
7395271748414592,Kharazmy Invest Sherkat bimh albrz-Sahami eam- 114000000 6000000
45895339414786358,Mashad Wheel Sherkat Gorooh Sanati ghteat atoombil Iran-Sahami eam- 93511200 -500000
48010225447410247,Bank Melli Inv. Sherkat Sarmayeh Gozari tooseh mli-Sahami eam- 270998220 25780
65004959184388996,Iran Aluminium sazman khsoosi sazi-ookalti 14715743 -309139
15826229869421585,Niromohareke M. ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 995000 -72600
70289374539527245,Iran Auto-Parts Sherkat Sarmayeh Gozari smnd-Sahami khas- 184089322 271080
65883838195688438,Iran Khodro Sherkat Sarmayeh Gozari smnd-Sahami khas- 1245047234 -8000000
19298748452450329,Iran Tractor Sherkat Sarmayeh Gozari mli Iran-Sahami eam- 36168329 30068
68488673556087148,Sepanta Sherkat Sarmayeh Gozari mli Iran-Sahami eam- 4513000 569
18063426072758458,Bahman Inv. Sherkat dadoostdaria-Sahami eam- 263167425 29739
22560050433388046,Tamin Petro. Sherkat Sarmayeh Gozari tamin ajtmaei 674999998 224999999
22215980602177059,Sakht Ajand Sherkat tooseh karafrini dliran pars-bamsئoolit mh 11063738 -50555
57722642338781674,Plascokar Saipa Sherkat bimh mlt-Sahami eam- 6718754 100000
65999092673039059,DPI ДШЧШзХбЪЮ ЫШжХ 16502502 20020
22255783119783047,Razak Lab. Sherkat Sarmayeh Gozari aetlaءalbrz-Sahami eam- 4564450 6016
56550776668133562,Farabi Pharm. Sherkat Sarmayeh Gozari aetlaءalbrz-Sahami eam- 3199906 10000
70474983732269112,Pars Darou Sherkat Sarmayeh Gozari darooii tamin-Sahami khas- 46042136 50000
7183333492448248,Daroupakhsh Sherkat Sarmayeh Gozari darooii tamin-Sahami khas- 447778863 50000
62786156501584862,Paksho Sherkat Sarmayeh Gozari danaian pars-Sahami eam- 11224847 111000
38547060135156069,Azarab Ind. Sherkat Sarmayeh Gozari danaian pars-Sahami eam- 19000000 -3503499
46752599569017089,Iran Transfo Sherkat amin tooan afrin saz-Sahami khas- 242009006 1000000
62786156501584862,Paksho Sherkat rstooranhai znjirh ai gl foodh-Sahami khas- 7263782 150000